Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Valour Holding Anonim Şirketi, Valour İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Valour Lojistik ve Taşımacılık Anonim Şirketi, Valour Danışmanlık Anonim Şirketi ve Valour İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi (birlikte “Valour” olarak anılacaktır) olarak özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Valour olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda bilgilendirmek isteriz.

Web sitemiz üzerinde bulunan ilgili bölümler altındaki formlar aracılığı ile kişisel verilerin işlenmesi amaçları ve kapsamları hakkında ilgili bölümlere özel aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmıştır. Bunun yanında çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve stajyerlerimiz ile ofisimize gelen ziyaretçilerimize ilişkin aydınlatma metinlerimiz de ayrıca mevcuttur.

Bu aydınlatma metni ile, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ile iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızın faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermek isteriz.

  1. Ne Tür Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanarak İşliyoruz?

Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz.

Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içermektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklamak suretiyle söz konusu sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar kişisel verilerinizi ayrıca toplayabilir ve işleyebilir. Bu toplanan veriler ve veri işleme faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur. Söz konusu sosyal medya hesaplarınıza erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz.

İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir ve kullandığımız araçlar vasıtasıyla internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle (hangi ülkeden kaç ziyaretçi olduğu gibi) anonim ve kümülatif olarak paylaşılmaktadır. Kullandığımız araçlar, işlediği kişisel verileri bizlerle paylaşmamaktadır.

Müşterilerimiz

Müşterilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müşterilerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müşterilerimiz ile yürütmekte olduğumuz iş süreçleri çerçevesinde, müşterilerimize hizmet verilmesi, müşterilerimiz ile hizmet sözleşmesi akdedilmesi kapsamında Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

İş Ortaklarımız

İş ortaklarımız/tedarikçilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal iş ortakları ya da tedarikçilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile sözleşmelerin akdedilmesi ve ifa edilmesi amaçlarıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Müşteri Adaylarımız

Tarafımızdan hizmet almak için teklif isteyen müşteri adaylarının, kurumsal müşteri adaylarının temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, Valour tarafından yürütmekte olduğumuz iş süreçleri çerçevesinde ve iş ilişkisi kurulması amacıyla; müşterilerimize hizmet verilmesi, müşterilerimiz ile hizmet sözleşmesi akdedilmesi kapsamında Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Ayrıca, web sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve müşteri adaylarımızın kişisel verileri resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Web sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve müşteri adaylarımızın kişisel verilerinin Valour’u etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel veriler, Valour’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve Valour’un haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Valour’a ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi kapsamında paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile veya http://www.valourholding.com/ internet sitesinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya birinci başlıkta yer alan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle  adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular, tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup; 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk Lirası tutarındaki işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.