VALOUR İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

I. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan ilgili kişilere (“Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak; aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanallarından bir tanesi ile başvuruları sonucu bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki şirketlere (hepsi birlikte “Valour” olarak ifade edilmektedir) ilişkin başvuruları bu form aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

  • Valour Holding Anonim Şirketi
  • Valour İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
  • Valour Lojistik ve Taşımacılık Anonim Şirketi
  • Valour Danışmanlık Anonim Şirketi
  • Valour İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi

 

II. Başvuru Yolları

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Noter vasıtasıyla tebligat AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 2B BLOK NO: 3K İÇ KAPI NO: 33 SARIYER / İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla [] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şahsen Başvuru

Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekir

Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir

AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 2B BLOK NO: 3K İÇ KAPI NO: 33 SARIYER / İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-Posta Aracılığı ile Başvuru

Başvuru sahibinin kimlik teyidi amacıyla ek belge talebinde bulunulabilir, bu durumda kimlik teyidi için istenen ek belgelerin başvuru sahibi tarafından iletilmesi ile başvuru yapılmış sayılır

[email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

III. İlgili Kişiye İlişkin İletişim Bilgileri

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Valour tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

Adı ve Soyadı                          :  
T.C Kimlik Numarası   :  
Adres                                      :  
Telefon Numarası                    :  
E-posta Adresi             :  

Yukarıdaki alanların doldurulması zorunludur.

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Valour ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

     Çalışan     Çalışan Adayı     Eski Çalışan     Çalışan Yakını
     Müşteri     Potansiyel Müşteri     Eski Müşteri     Müşteri Çalışanı/Yakını
     Tedarikçi     Potansiyel Tedarikçi     Eski Tedarikçi     Tedarikçi Çalışanı/Yakını
     Ziyaretçi     Diğer: ……………………………………………………………………………………………

IV. İlgili Kişi Talepleri

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

 

TALEBİNİZ GEREKEN BİLGİ/BELGE SEÇİMİNİZ
1. Kişisel verilerimin Valour tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Valour tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Valour tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış̧ islendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

9. Valour tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

 

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesini nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebiniz ile ilgili başkaca bir bilgi varsa lütfen detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgiliyse lütfen URL adresini belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Başvuru Taleplerinin Sonuçlandırılması

Talepleriniz Valour tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

VI. İlgili Kişi Beyanı

Kanun uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Kanun’un 13. Maddesi kapsamındaki haklarımı kullanmak adına doldurmuş olduğum işbu Başvuru Formu ve ekleri kapsamında, Şirket’in değerlendirmesini sunmuş olduğum kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket tarafından veya Şirket’in bu konuda danışmanlık alacağı 3. Kişiler tarafından işlenmesine rıza gösteriyorum.

 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi             :

İmza                            :